حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

   

محورهاي همايش

1-مباحث نظري و انديشه:

1-1. مباني و نظريه هاي دولت (دولت ملت، دولت کشور، دولت امت، حکومت، حاکميت، شهروندان، تابعيت، قلمروي سرزميني، قواي سه گانه و تفکيک قوا، نظريه هاي نخبه گرا، انتخاب عقلاني، سيستمي و کارکردي، نهادگرا، ساختارگرا، ....)

1-2. انديشه دولت (دولت در انديشه سياسي، شرق باستان، ايران و اسلام، مدرنيسم ، پست مدرنيسم و دولت، و .....)

2-مباحث اجرايي و کاربردي 

2-1. حقوق اساسي و دولت (قانون اساسي و دولت، دولت و قواي سه گانه، ، ملت و دولت، انتخابات و دولت، نظام سياسي و دولت )

2-2. حقوق اداري و دولت (دولت و شوراها، بوروکراسي و دولت، شهرداري ها و دولت، اداره امور محلي و دولت، تمرکز و تمرکززدايي در دولت، استخدام و دولت، دولت و بودجه، ماليه عمومي و دولت، محلي گرايي و فدراليسم)

2-3. دولت در عصر اطلاعات (تکنولوژي اطلاعات و دولت، دولت الکترونيک، دولت هاي مجازي، دولت کنترلي، دولت انضباطي، بحران دولت در عصر اطلاعات،)

2-4. سياست گذاري عمومي و دولت (سياست گذاري فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي دولت، آسيب شناسي سياست گذاري هاي دولتي، امر عمومي، منافع عموم و مصلحت عموم در سياست گذاري دولت، مدل هاي سياست گذاري دولتي، طراحي، اجرا و بازخوردهاي سياست گذاري دولت در ايران)

3-مباحث ملي

3-1. دولت در ايران (دولت در قانون و نظام سياسي ايران ،ولايت فقيه و دولت، حکومت و مجريه در ايران، دولت از منظر رهبران سياسي ايران، تحولات نهاد دولت در ايران ، ساختار نهادي و انديشه اي دولت در ايران، دولت و آسيب هاي اجتماعي در ايران)

3-2. تاريخ تحولات دولت در ايران معاصر (دولت مشروطه، انديشمندان ايراني و دولت در ايران معاصر ، مدرسه علوم سياسي و دولت نوين، ساختار دولت پهلوي، جنگ هاي جهاني و تاثير آن بر دولت در ايران، دولت رانتير در ايران، انقلاب اسلامي و دولت در ايران، چالش هاي دولت در ايران، ، طبقات و دولت در ايران معاصر، روشنفکران، سنت گرايان و دولت )

4- مباحث منطقه اي و بين المللي

4-1. دولت در خاورميانه (دولت شکننده، دولت سازي در خاورميانه، خلافت و دولت، دولت هاي اسلامي در خاورميانه، وضعيت دولت هاي افغانستان، عراق، سوريه، ترکيه، مصر و ...)

4-2. دولت در روابط بين الملل (نظريه هاي روابط بين الملل و دولت، دولت و منطقه گرايي، جهاني شدن و دولت، سازمان هاي بين الملل و دولت، ديپلماسي دولت، سياست خارجي دولت، جنگ و دولت، امنيت دولت، مسائل نظامي استراتژيک دولت، دولت و حقوق بين الملل)

4-3. همگرايي دولت ها (منطقه گرايي، جهاني شدن، اتحاديه ها و دولت)

4-4.  دولت هاي همسايه ايران (ترکيه، پاکستان، عراق، افغانستان و ...)

5- مباحث جامعه شناسي 

 (رابطه طبقات با دولت، انقلاب وتحول ساخت و دولت، دولت و تحولات اجتماعي، فرهنگ سياسي و دولت، دولت و سرمايه اجتماعي، رسانه و دولت، شبکه هاي اجتماعي و دولت)

6- مباحث اقتصادي

 (دولت رانتير، ماليات و دولت، تجارت بين الملل و دولت، جهاني شدن و دولت، اقتصاد سياسي دولت ها، سياست گذاري اقتصادي دولت، رابطه دولت با بانک مرکزي )

7- مباحث تاريخي

7-1. دولت در ايران باستان (دولت ماد، سراغاز شکل گيري دولت در ايران، دولت هخامنشيان، دولت ساسانيان، ساختار دولت اشکانيان، تاثير حمله اسکندر بر دولت در ايران، طبقات و دولت در ايران باستان، رابطه دين و دولت در ايران باستان، نقش مردم در دولت هاي ايران باستان ، تاثير حمله اعراب بر ساختار دولت در ايران)

7-2. دولت در تاريخ ميانه ايران (دولت آل بويه، طاهريان، سامانيان، صفاريان، غزنويان، سلجوقيان، دين و دولت در عصر مغول ، دين و دولت در عصر صفويه، آسيب شناسي دولت صفويه، طبقات و دولت در عصر صفويه، روابط خارجي دولت صفويه، دولت زنديه، افشاريه، قاجاريه، بحران در دولت قاجاريه).
  تعداد بازدید کنندگان :68405
©2015 Ferdowsi University of Mashhad.